Prace badawcze


W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu realizowano w ramach Dotacji Celowej zadania związane z wełną:

1)      Wielokierunkowe zagospodarowanie wełny owczej pochodzącej od ras owiec górskich hodowanych w Polsce z uwzględnieniem surowca niespełniającego wymogów jakościowych

 

Cele zadania:

1. Analiza jakościowa wełen pochodzących od ras owiec hodowanych w polskich górach.
2. Zagospodarowanie wełny owczej pochodzącej od ras owiec hodowanych w górach, ze szczególnym uwzględnieniem surowca niespełniającego wymogów jakościowych.

W związku z ogromną luką informacyjną na temat jakości surowca wełnianego pochodzącego od owiec hodowanych w Polsce, pozyskany surowiec w postaci wełny owczej poddano bardzo rozbudowanej analizie jakościowej. W celu oceny parametrów włókna surowiec poddano praniu w skali laboratoryjnej. Prace obejmowały:

·      wstępną ocenę organoleptyczną oraz fotografie wełny potnej oraz pranej,

·      wyznaczono średnicę włókien przy pomocy aparatu LaserScan zgodnie z IWTO- 12,

·      wyznaczono długość włókna zgodnie z  PN-ISO 6989:2000 (Tabela 2),

·      wyznaczono higroskopijności w 65 i 100 % wilgotności względnej powietrza zgodnie z PN-P-04635:1980,

·      przeprowadzono analizę struktury powierzchniowej włókien (widoki wzdłużne i przekroje poprzeczne wełny) przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego ze zmienną próżnią oraz mikroskopu optycznego,

·      określono barwę wełny metodą CIELab,

·      określono zawartość roślinnych i innych zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w roztworze wodorotlenku sodowego w wełnie potnej zgodnie z PN-P-04930/10:1990.

 

 

Surowiec wełniany pochodzący od rożnych ras owiec z różnych terenów obszarów górskich i podgórskich oraz fotografie surowca potnego i pranego.

zdjecia.jpg

 

Średnica włókna wełnianego mieszanego pranego, długość oraz higroskopijność w 65 i 100 % wilgotności względnej powietrza

tabela1.jpg

 

Widoki wzdłużne i przekroje poprzeczne surowca wełnianego (pranego)

przekroje.jpg

Ocenę intensywności koloru oceniono metodą CIELab. Jasność L*  wskazuje na jasność lub punkt przejrzystości, w którym znajdują się wszystkie odcienie, przy czym klasyfikowanie koloru jako jasnego lub ciemnego dla idealnej czystej czerni L*=0, a dla idealnej bieli L*=100. Współrzędne kolorymetryczne a* b* (zakres – 60 do + 60) dostarczają następujących informacji:
- wartość ujemna a* oznacza nasycenie kolorem zielonym, natomiast wartość dodatnia nasycenie kolorem czerwonym,
- wartość ujemna b* oznacza nasycenie kolorem niebieskim, a wartość dodatnia nasycenie kolorem żółtym.

 

Wyniki pomiaru barwy wełny metodą CIELab

tabela 4.jpg

 

Zawartość roślinnych i innych zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w roztworze wodorotlenku sodowego w wełnie potnej

wykres1.jpg

2)      Rozwój gospodarstw rolnych w oparciu o włókna naturalne oraz RHD ze szczególnym uwzględnieniem kierunków zagospodarowania włókna zwierzęcego

Cel zadania:

W ramach realizacji zadania zaplanowano określenie kierunków wykorzystania włókna zwierzęcego i roślinnego na podstawie analizy potencjału upraw i możliwości przetwarzania roślin włóknistych oraz wełny owczej na poziomie gospodarstw rolnych. Zaplanowano podjęcie działań pozwalających na stworzenie tzw. „bazy informacyjnej” w zakresie krajowych włókien naturalnych roślinnych i zwierzęcych na poziomie gospodarstw rolnych. Przeprowadzono badania ankietowe wśród hodowców owiec w Polsce oraz rolników uprawiających włókna łykowe.

W celu określenia potencjału produkcji, wielkości rocznej produkcji włókien zwierzęcych oraz ich możliwości przetwórczych na poziomie gospodarstw rolnych przeprowadzono badania ankietowe wśród hodowców owiec w Polsce.
Liczba gospodarstw biorących udział w badaniu ankietowym wynosiła 97. Najliczniej ankiety wypełniono w województwach łódzkim (38), podlaskim (25) i kujawsko-pomorskim (11). W województwach pomorskim, mazowieckim oraz dolnośląskim liczba ankietowanych gospodarstw wynosiła po 1 sztuce. Hodowcy owiec z województw lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego nie udzielili odpowiedzi na przesłane ankiety. Na rysunku 10 zaprezentowano mapę Polski z uwzględnieniem liczby ankietowanych gospodarstw z danego województwa biorących udział w badaniu. W tabeli 3 zaprezentowano wykaz miejscowości z danego województwa z których pochodziły gospodarstwa biorące udział w badaniu ankietowym.
Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytania związane z liczbą owiec w stadzie, częstotliwością strzyżenia owiec, ilości pozyskanej wełny ze strzyży, wskazali również cel hodowli.

 

Obraz2.jpg

Mapa Polski z podziałem na województwa z uwzględnieniem liczby ankietowanych z danego województwa biorących udział w badaniu

 

Liczba owiec w stadach szacowała się na poziomie od 3 do 1000 sztuk, strzyża odbywa się 1 lub 2 x w roku, jednak większość gospodarstw wskazuje na strzyżę odbywająca się 1 x do roku. Ilość pozyskanej wełny ze wszystkich stad, przy założeniu, że każda owca w danym stadzie była strzyżona 1 lub 2 x w roku, wynosi ok. 48 tyś kg. Cel hodowli wskazywany przez respondentów to głównie mięsny, kombinowany, hobbistyczny, mleczny.

Respondenci udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu zagospodarowania wełny ze strzyży z roku 2021, możliwości zagospodarowania wełny w gospodarstwie we własnym zakresie, infrastruktury pozwalającej na przerób wełny we własnym zakresie oraz potencjalnego zainteresowania zakupem/budową infrastruktury pozwalającej na przerób wełny we własnym zakresie. 

W jaki sposób została zagospodarowana wełna ze strzyży w roku 2021?

 

11.jpg

 

 

Czy istnieje możliwość zagospodarowania wełny w gospodarstwie we własnym zakresie?

 

12.jpg

 

 

Czy w gospodarstwie istnieje infrastruktura (urządzenia/maszyny/inne) pozwalająca na przerób wełny we własnym zakresie?

 

13.jpg

 

 

Czy byliby Państwo zainteresowani zakupem/budową infrastruktury pozwalającej na przerób wełny we własnym zakresie?

 

14.jpg

 

 

44% ankietowanych zadeklarowało, że wełna ze strzyży z roku 2021 została sprzedana, natomiast 43% respondentów deklaruje, że wełna jest nadal magazynowana, 2% ankietowanych poddało wełnę utylizacji ze względu na problem ze zbyciem, 11% biorących udział w badaniu zadeklarowało, że wykorzystało wełnę we własnym zakresie. Zaledwie 14% respondentów widzi możliwość zagospodarowania wełny we własnym zakresie. Ankietowani wskazali przeznaczenie wełny na nawóz, ocieplenie budynków, ściółkowanie grządek oraz produkcję wyrobów użytkowych takich jak np. koce czy ubiory historyczne. Zaledwie 8% ankietowanych wykazało posiadanie infrastruktury (urządzeń/maszyn/innych) pozwalających na przerób wełny we własnym zakresie. Respondenci wykazali posiadanie w gospodarstwach kołowrotków, grępli ręcznych, krosna oraz urządzenia pralniczego. Niestety aż 92% biorących udział w badaniu ankietowym nie posiada żadnej infrastruktury pozwalającej na przerób wełny we własnym zakresie. Zainteresowanie zakupem/budową infrastruktury pozwalającej na przerób wełny we własnym zakresie wykazało 19% ankietowanych, 7% respondentów nie wykazało jednoznacznie zainteresowania zakupem bądź budową takiej infrastruktury, natomiast 74% nie jest zainteresowanych tym tematem. Ankietowani zainteresowani zakupem/budową infrastruktury pozwalającej na przerób wełny we własnym zakresie wskazują potrzebę finansowania takiej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bądź z środków własnych lub zaciągnięcie kredytów bankowych.

 

Stado owiec górskich_02.jpg
Len, Konopie, Przetwórstwo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.